Pliant Școli Doctorale în cadrul IOSUD-ULBS

 

Despre studiile doctorale în România

În România, în concordanţă cu Legea privind organizarea studiilor universitare nr.288/2004, studiile doctorale reprezintă cea mai înaltă formă de organizare a învăţământului superior care se bazează pe cercetarea ştiinţifică de valoare. De asemenea, aceeaşi lege stipulează că Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România autorizează toate instituţiile organizatoare de doctorat, conducătorii de doctorat şi titlurile ştiinţifice de „Doctor” acordate.

Studiile de doctorat sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului României nr.681/2011 în care se specifică că forma de desfășurare a studiilor universitare de doctorat este cu frecvență, conform art. 140, al. (4) din Legea Educației nr. 1/2011. Durata programului de doctorat este, de regulă, de trei (3) ani. Prin excepție, în cadrul învățământului superior medical uman, medical veterinar și farmaceutic, conform art. 174, al. (3) din Legea Educației nr. 1/2011, durata programului de doctorat este, de regulă, de patru (4) ani. Au dreptul să participe la procedura de admitere la studiile universitare de doctorat numai absolvenții cu diplomă de master sau echivalentă a acesteia, din țară și din străinătate, conform art. 153, al.(2) din Legea Educației nr. 1/2011.

Pentru desfășurarea doctoratului, studentul-doctorand este sprijinit de o comisie de îndrumare formată din alte 3 cadre didactice sau de cercetare din Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, care au titlul de doctor şi cel puţin funcţia de lector universitar sau de cercetător științific gradul III.

Programul de doctorat cuprinde:

a) Un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate, în cadrul școlii doctorale.

Parcurgerea programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate poate duce la acordarea unui număr de credite transferabile stabilite la nivelul școlii doctorale. În cazul programelor de studii universitare de doctorat din domeniile sănătate și medicină veterinară, studiile avansate din cadrul școlii doctorale totalizează 60 de credite.

b) Un program individual de cercetare științifică.

Programul de cercetare științifică presupune participarea studentului-doctorand în unul sau mai multe proiecte științifice. Pentru asigurarea unui parcurs științific coerent, studentul-doctorand susține - cel puțin o dată la 12 luni - o prezentare a progresului programului său de cercetare științifică în fața comisiei de îndrumare și a conducătorului de doctorat.

Încheierea studiilor universitare de doctorat, indiferent de tipul programului de studii universitare de doctorat parcurs, se realizează prin susţinerea publică a tezei de doctorat. În cadrul doctoratului ştiinţific, teza de doctorat trebuie să fie rezultatul activităţii proprii de cercetare ştiinţifică şi să conţină rezultate originale în domeniul cunoaşterii ştiinţifice.Teza de doctorat se susține într-o şedinţă publică în faţă unei comisii de evaluare formată din specialişti în domeniu, din ţară sau din străinătate.

În urma susţinerii publice a tezei comisia de evaluare propune acordarea titlul ştiinţific de „Doctor” sau nu.

După şedinţa de susţinere publică a tezei de doctorat, dosarul cu documentele ce atestă efectuarea doctoratului se trimite la Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Bucureşti în vederea validării titlului ştiinţific de „Doctor”.

După emiterea Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării de confirmare a titlului de „Doctor” doctorandului i se eliberează o diplomă de către ULBS.

Admitere la doctorat.

Admiterea la doctorat pentru cetăţenii români este reglementată în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului în ULBS.

 Admiterea la doctorat a cetăţenilor străini

Candidaţii străini care doresc să se înscrie la doctorat la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu vor depune documentele de înscriere solicitate de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (www.cnred.edu.ro) la Biroul de Studii Doctorale cu cel puțin 45 înainte de începerea perioadei de înscriere la doctorat.

Documentele legalizate, traduse în Română / Engleză, ce trebuie depuse sunt:

  • Certificat de naştere;
  • Despre studiile doctorale în România
  • Certificat de căsătorie (dacă e cazul);
  • Diploma de bacalaureat (sau echivalentă);
  • Diploma de licenţă (sau ehivalentă);
  • Foaia matricolă de la facultate;
  • Certificat medical (inclusiv testul HIV );
  • 4 fotografii tip pasaport;
  • Copie după paşaport

Candidaţii străini care au obţinut repartiţia Ministerului se pot adresa Departamentului Doctorate al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, până la data de 1 septembrie a fiecarui an.

Taxe de şcolarizare

Cetăţenii străini care au obţinut recunoaşterea studiilor în vederea înscrierii la doctorat vor plăti sau nu, taxe, conform hotărârii Ministerului Educaţiei şi Cercetării Bucureşti consemnate în Ordinul de repartiţie.

În conformitate cu prevederile legii 316 / 12. 07.2006, "începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene au acces la toate formele şi nivelurile de învăţământ, în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare"

Taxele pentru doctoranzii străini înscrişi pe cont propriu valutar şi care nu sunt cetăţeni ai statelor membre, sunt stabilite conform Legii 102/1994 şi Normelor metodologice conform Monit.Rom.Nr.10 din 5.01.2006