ULBS: "Lucian Blaga" University of Sibiu
Știri și evenimente
Informaţii Generale
Domenii şi conducători
 
Documente
 
Teze de doctorat
 
Cursuri
 
Arhivă
 
Legislație
 

 

Română English
Caută

Școala doctorală a Universității "Lucian Blaga" din Sibiu

 

 

 

NOU!!!

 

Bourses de cotutelle de thèse 2015 – 2016 - Appel international à candidatures

https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/bourses-de-cotutelle-de-these-2015-2016-villa-noel/

 

 

REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015

 

Notă:

Confirmarea locului obținut în urma concursului de admitere la doctorat se va face până la data de 28 septembrie 2015 prin achitarea următoarelor:

  • taxa de înmatriculare în valoare de 500 de lei (pentru toti candidații, indiferent de locurile ocupate)
  • 40% din taxa de școlarizare, respectiv 2520 lei (pentru candidații admiși pe locurile cu taxă)

Plata taxelor se poate efectua la casieria Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, după următorul program:

Luni - Joi: 9-13

Vineri: 9-11

De asemenea, taxele pot fi virate în contul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu: RO98TREZ57620F330500XXXX, TREZORERIA SIBIU, COD FISCAL 4480173.

În acest caz, se va transmite o copie scanată a ordinului de plată la Biroul de Studii Doctorale, email: dep.doctorate@ulbsibiu.ro. Pe copia ordinului de plata se vor menționa numele și prenumele candidatului, numele si prenumele coordonatorului de doctorat, precum și tipul de taxă (înmatriculare / școlarizare doctorat).

 

 

Rezultatele contestatiilor in urma concursului de admitere la doctorat, sesiunea Septembrie 2015

Anunț privind susținerea colocviilor de specialitate pentru admiterea la studiile universitare de doctorat, sesiunea 2015

Repartizarea locurilor pe domenii la studiile universitare de doctorat conform Hotărârii Senatului din 13.07.2015, Sesiunea Septembrie 2015

ANUNȚ PRIVIND ADMITEREA LA DOCTORAT ÎN ANUL UNIVERSITAR 2015-2016

ANUNȚ PRIVIND TAXELE DE ȘCOLARIZARE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT

 

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT ÎN ANUL 2015-2016

 

 

Platforma activității științifice a doctoranzilor ULBS: http://www.doctorate-posdru.ulbsibiu.ro/pages/romana/proiecte.php

 

Despre studiile doctorale în România

n România, în concordanţă cu Legea privind organizarea studiilor universitare nr.288/2004, studiile doctorale reprezintă cea mai înaltă formă de organizare a învăţământului superior care se bazează pe cercetarea ştiinţifică de valoare. De asemenea, aceeaşi lege stipulează că Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România autorizează toate instituţiile organizatoare de doctorat, conducătorii de doctorat şi titlurile ştiinţifice de „Doctor” acordate.

Studiile de doctorat sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului României nr.681/2011în care se specifică că forma de desfășurare a studiilor universitare de doctorat este cu frecvență, conform art. 140, al. (4) din Legea Educației nr. 1/2011. Durata programului de doctorat este, de regulă, de trei (3) ani. Prin excepție, în cadrul învățământului superior medical uman, medical veterinar și farmaceutic, conform art. 174, al. (3) din Legea Educației nr. 1/2011, durata programului de doctorat este, de regulă, de patru (4) ani. Au dreptul să aprticipe la procedura de admitere la studiile universitare de doctorat numai absolvenții cu diplomă de master sau echivalentă a acesteia, din țară și din străinătate, conform art. 153, al.(2) din Legea Educațeie nr. 1/2011.

Pentru desfășurarea doctoratului, studentul-doctorand este sprijinit de o comisie de îndrumare formată din alte 3 cadre didactice sau de cercetare din Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, care au titlul de doctor şi cel puţin funcţia de lector universitar sau de cercetător stiinţific gradul III.

Programul de doctorat cuprinde:

a) Un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate, în cadrul școlii doctorale.

Parcurgerea programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate poate duce la acordarea unui număr de credite transferabile stabilite la nivelul școlii doctorale. În cazul programelor de studii universitare de doctorat din domeniile sănătate și medicină veterinară, studiile avansate din cadrul școlii doctorale totalizează 60 de credite.

b) Un program individual de cercetare științifică.

Programul de cercetare științifică presupune participarea studentului-doctorand în unul sau mai multe proiecte științifice. Pentru asigurarea unui parcurs științific coerent, studentul-doctorand susține - cel puțin o dată la 12 luni - o prezentare a progresului progamului său de cercetare științifică în fața comisiei de îndrumare și a conducătorului de doctorat.

Încheierea studiilor universitare de doctorat, indiferent de tipul programului de studii universitare de doctorat parcurs, se realizează prin susţinerea publică a tezei de doctorat. În cadrul doctoratului ştiinţific, teza de doctorat trebuie să fie rezultatul activităţii proprii de cercetare ştiinţifică şi să conţină rezultate originale în domeniul cunoaşterii ştiinţifice.Teza de doctorat se susține într-o şedinţă publică în faţă unei comisii de evaluare formată din specialişti în domeniu, din ţară sau din străinătate.

În urma susţinerii publice a tezei comisia de evaluare propune acordarea titlul ştiinţific de „Doctor” sau nu.

După şedinţa de susţinere publică a tezei de doctorat, dosarul cu documentele ce atestă efectuarea doctoratului se trimite la Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Bucureşti în vederea validării titulului ştiinţific de „Doctor”.

După emiterea Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării de confirmare a titlului de „Doctor” doctorandului i se eliberează o diplomă de către ULBS.

Admitere la doctorat.

Admiterea la doctorat pentru cetăţenii români este reglementată în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului în ULBS.

Admiterea la doctorat a cetăţenilor străini

Candidaţii străini care doresc să se înscrie la doctorat la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu vor depune documentele de înscriere direct la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului din Bucureşti, la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (www.cnred.edu.ro)

Documentele legalizate, traduse în Română / Engleză, ce trebuie depuse sunt:

Certificat de naştere;
Certificat de căsătorie (dacă e cazul);
Diploma de bacalaureat (sau echivalentă);
Diploma de licenţă (sau ehivalentă);
Foaia matricolă de la facultate;
Certificat medical (inclusiv testul HIV );
4 fotografii tip pasaport;
Copie după paşaport
Candidaţii străini care au obţinut repartiţia Ministerului se pot adresa Departamentului Doctorate al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, până la data de 1 septembrie a fiecarui an.

Taxe de şcolarizare

Cetăţenii străini care au obţinut recunoaşterea studiilor în vederea înscrierii la doctorat vor plăti sau nu, taxe, conform hotărârii Ministerului Educaţiei şi Cercetării Bucureşti consemnate în Ordinul de repartiţie.

În conformitate cu prevederile legii 316 / 12. 07.2006, "începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene au acces la toate formele şi nivelurile de învăţământ, în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare"

Taxele pentru doctoranzii străini înscrişi pe cont propriu valutar şi care nu sunt cetăţeni ai statelor membre, sunt stabilite conform Legii 102/1994 şi Normelor metodologice conform Monit.Rom.Nr.10 din 5.01.2006

 Informaţii de contact

Adresa: Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, România
Tel: +40-(269) 23.62.07
Fax:+40-(269) 23.62.07
E-mail: dep.doctorate@ulbsibiu.ro
Web: http://doctorate.ulbsibiu.roProgramul departamentului

Marţi: 11 - 15
Joi: 11 - 15
Vineri: 09 - 12

 

 

Informatii Contact ULBS | Sitemap ULBS | Cerinţe Browser | Pentru sugestii vă rugăm contactaţi webmaster-ul.

Copyright © 1998-2015 Centrul de Comunicaţii | Termeni de utilizare
comparable
butch-rapid